Forsikring - Regelverk

Forsikring

Kunde/vareeier er selv ansvarlig for å forsikre sitt gods til enhver tid, for internasjonal transport se Incoterms. Vi anbefaler på generelt grunnlag att det alltid tegnes forsikring på gods under transport, da fraktførers forsikring kun blir anvendt dersom fraktføreren har gjort noe galt eller opptrådt uaktsomt.

Vi kan om ønskelig på enkelttransporter av stor verdi tegne en vareforsikring for deg som kunde.

NSAB 2017

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter, deri innbefattet speditørens ansvar ifølge forskjellige, til enhver tid gjeldende transportrettslige konvensjoner, så som eksempelvis CIM, CMR, Haag-Visbyreglene samt Montrealkonvensjonen eller tillegg, vedlegg eller protokoller tilknyttet slike transportrettslige konvensjoner.

Last ned siste versjon av bestemmelsene her. (PDF/313.97 KB)