Forsikring og regelverk

Erstatningsansvar

Våre transportører er dekket av godsansvarforsikring gjennom en felles avtale. Denne forsikringen dekker/fraktføreren er ansvarlig for tap og skade som rammer godset i tiden fra overtakelse til utlevering. All vår transport skjer i henhold til «Lov om vegfraktavtaler» som omhandler de alminnelige standardiserte ansvarsvilkår for godsbefordring. For å lese hele loven kan du se her.

Vi som transportør har ett begrenset ansvar for tap/skade og forsinkelser. Det medfører att vårt erstatningsansvar ikke alltid dekker godsets verdi.

Erstatning for tap/skade er begrenset til maksimalt 17 SDR* pr. kg. av godsets bruttovekt ved innenriks transport, og 11,35 SDR pr. kg (endrer seg etter kronekurs). Av godsets bruttovekt ved grenseoverskridende transport på veg. Erstatning ved forsinkelse er maksimalt begrenset til fraktbeløpet.

Forsikring

Kunde/vareeier er selv ansvarlig for å forsikre sitt gods til enhver tid, for internasjonal transport se Incoterms. Vi anbefaler på generelt grunnlag att det alltid tegnes forsikring på gods under transport, da fraktførers forsikring kun blir anvendt dersom fraktføreren har gjort noe galt eller opptrådt uaktsomt.

Vi kan om ønskelig på enkelttransporter av stor verdi tegne en vareforsikring for deg som kunde.

NSAB 2015


Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter, deri innbefattet speditørens ansvar ifølge forskjellige, til enhver tid gjeldende transportrettslige konvensjoner, så som eksempelvis CIM, CMR, Haag-Visbyreglene samt Montrealkonvensjonen eller tillegg, vedlegg eller protokoller tilknyttet slike transportrettslige konvensjoner. Last ned siste versjon i linken her. (PDF/605.08 KB)

Incoterms


Dette regelverket regulerer hvordan varer selges og kjøpes over landegrenser. Det er viktig at dere som importerer eller eksporterer spør oss om hjelp hvis dere trenger det. Disse reglene bestemmer hvem som skal stå for de forskjellige kostnadene og forsikringene på varene. Last ned siste versjon i linken her. (PDF/429.61 KB)

Ta kontakt med Svenn for spørsmål vedrørende Incoterms.

Bilde av Svenn

Svenn Toftesund

Daglig leder
Tlf. 908 84 219
Send epost til Svenn her.